FlexHammer™ hammarkvarn

IQR’s unika hammarkvarn FlexHammer™ är konstruerad att krossa de tuffaste materialen och släpper inte igenom okrossbart material. Våra kunder krossar vanligtvis avfallsmaterial  som hushålls- & industriavfall, träavfall, rivningsvirke och grot. Flexhammer™ används i både krossanläggningar och i våra mobila krossverk.

Viktiga delar av hammarkvarnen

Knivbryggan, rosten, de rörligt upphängda slagorna samt rejektluckan är viktiga för att sönderdela restprodukter.

Rejektluckan gör det möjligt att släppa ut okrossbart material, så att skador i maskinen undvikes. De s.k. knivarna i knivbryggan fångar upp okrossbara föremål, så att de ej kan passera ner i maskinen. Knivarna är okänsliga mot föroreningar. Slagorna utövar ett tryck på föremålet och därigenom även på rejektluckan som öppnar så att det okrossbara faller ut.

Knivarna fungerar dessutom som krossningssteg, speciellt värdefullt vid elastiska material. Dessa bromsas upp på knivarna så att slagorna som passerar mellan knivarna kan slita isär materialet.

IQR FH1500 Hammarkvarn

Ny rubrik

Rejektluckan gör det möjligt att släppa ut okrossbart material, så att skador i maskinen undvikes. De s.k. knivarna i knivbryggan fångar upp okrossbara föremål, så att de ej kan passera ner i maskinen. Knivarna är okänsliga mot föroreningar. Slagorna utövar ett tryck på föremålet och därigenom även på rejektluckan som öppnar så att det okrossbara faller ut.

Hantering av okrossbart material

Hammarkvarnen på de mobila krossverken har en mekanisk säkerhetsfunktion i form av ett rejektsystem som skyddar mot följdskador förorsakade av okrossbart material.

rejektlucka

FlexRejectDoor™

Säkerhetsfunktionen skyddar hammarkvarnen från att skadas och från stopp om okrossbart material matas in av misstag.

Vanligaste materialen som kan krossas

Nedan finns en lista med exempel på avfallsmaterial som vi kan hantera i våra maskiner (medium/snabb hastighetskross). Skulle ditt specifika avfall inte finnas med – så tveka inte att kontakta oss ändå.

 • Återvinningsträ/Returträ/RT – krossas vanligen till omkring 0 – 100 mm men även 0 – 30 mm (40). Kunden väljer
 • Industriavfall (vanligen papper, trä, plast och allt däremellan såsom material som borde återvunnits)
 • Hushållsavfall (det avfall som av olika anledningar inte rötats eller inte bedömts miljömässigt försvarbart att röta)
 • PVC plast (vanligen med stora mängder järn och aluminium) i fönster, dörrar, ramar av olika slag. Inte så vanligt i Sverige. Högt metallinnehåll.
 • Återkrossning av kontaminerat metalskrot från träkrossning genom vals-kross (hookshredder eller liknande) i syfte att få en ren metalfraktion med högre värde.
 • Järnvägsslipers med stålplattor på, i stora kvantiteter
 • Batteri-pulvrisering (alkali/brunsten) – i syfte att utvinna metallerna innan destruktion av salmiak och övriga restprodukter (krossen blir då del av hel anläggning med filter etc.)

Krossning sker i flera steg

Hammarkvarnen har flera krossningssteg i samma maskin.

 1. Krossningen påbörjas omedelbart när material matas in i maskinen. Slagorna utsätter materialet för en intensiv behandling och material krossas även mot material.
 2. Vid knivbryggan börjar materialet inta sin slutliga form och storlek. Knivarna har stor betydelse för effektiv behandling av elastiska material som plastfolie, textil, färska grenar, bark i form av ”livremmar” etc. Knivarna bromsar upp materialet medan slagorna sliter itu det. Knivarna är inte känsliga för föroreningar som sten eller metall. De utgör även en del av systemet för avskiljning av okrossbart material, en säkerhetsanordning.
 3. Garanterad slutfraktion. I de flesta fallen användes slutprodukten som bränsle i pannor i värmeverk och processindustri.
  Bränslets kvalitet – renhet, partikelstorlek etc. – har betydelse för transport, lagring, dosering m.m. och framförallt vid eldningen.
  Diagrammet visar utfallet från 60mm och 120mm rost vid behandling av hushållsavfall och rivningsvirke.

Matning

Horisontell matning med lamellmatare är den vanligaste och mest flexibla tillämpningen. Horisontell matning är nödvändig vid långstyckigt och vid skrymmande material. Hushållsavfall och bark är exempel på material som kan matas vertikalt. Jämn materialtillförsel till anläggningen med motsvarande jämn matning in i kvarnen har betydelse för hög kapacitet och jämn kvalitet på slutprodukten.

Anläggning

Maskinerna kan installeras som stationära eller mobila krossar (FH1500 och FH1800).
Automatiska övervaknings- och styrsystem möjliggör optimalt utnyttjande av den installerade maskinutrustningen.

Kross med fasta slagor

Det material som krossas i en maskin med fasta slagor går direkt ner emot rostret. Okrossbara material orsakar stor kraft på motstålet och fortsätter sedan ned emot rostret där motsvarande kraft överförs. Rostret har ofta ett arrangemang för att friläggas men eftersom rostret är väldigt tungt går denna process mycket långsamt. Under den tid det tar för brytpinnen att knäckas och rostret att falla så kommer det okrossbara föremålet att transporteras till toppen av krosshuset där det inte finns någon utrymningsväg. Detta kan få som konsekvens att maskinen skadas allvarligt i sin svagaste punkt. Principen med rotationsriktning emot ett solitt och stabilt motstål kan också resultera i motkrafter så starka att de förstör eller lyfter rotorns lagerhus.

FlexHammer™ kvarnen

FlexHammer™ kvarnen har motsatt rotationsriktning och den arbetar utan motstål. Krossning äger rum i flera steg och moment under flexibla omständigheter. Okrossbara föremål stoppas på ovansidan av knivbryggan och slagorna flexar bakåt och gömmer sig mellan rotordiskarna. Samtidigt trycks föremålet emot rejektluckan som öppnar och släpper ut föremålet. Detta är en kombination av händelser som fungerar väl och uppfyller önskan om att undvika kraftigt motstånd som kan orsaka skador.

FlexHammer™ – kvarnens ”knivar” förebygger att okrossbara föremål kan hamna mellan rotorn och rostret. En maskin med fasta slagor har inget skydd emot detta.

Det riktiga syftet med maskinen, att erbjuda en effektiv och kontrollerad process, får inte glömmas.

FlexHammer™ – kvarnens krossning sker i flera steg; vid inmatningsöppningen, material mot material, mot krosstaket, mot rejektluckan, över och emellan ”knivarna” och slutligen genom rostret.

”Knivarna” är särskilt viktiga för slutprodukten. De är arrangerade korsvis i förhållande till rosterstavarna och reducerar därför produktionen av oönskade långa bitar i slutprodukten. Även elastiska material processas effektivt tack vara ”knivarna”.

Skillnader i korthet

Maskintypen med fasta slagor arbetar direkt från inmatning till roster vilket resulterar i en mycket brutal hantering som inte ger utrymme för finkänslighet.

På helt motsatt sätt så har FlexHammer™ – kvarnen en enkel design med mycket inbyggd flexibilitet. Det är enkelt att byta roster när det finns behov av en annan slutfraktion. Kontamination i form av okrossbara föremål (ofta förekommande i avfall) skadar inte maskinen. Kapacitet och pålitlighet är mycket hög. Erfarenhetsmässig design sedan 1969.