Återvinning

IQR´s anläggningar hanterar inte bara avfallsmaterial för energiåtervinning utan även för återvinning av avfall. Våra maskiner hanterar en lång rad olika avfallsmaterial och för återvinning är det främst returträ, metallseparering, PVC plast och hushåll- samt industriavfall.

För att kunna återvinna så mycket avfall som möjligt utvecklar vi kontinuerligt våra maskiner i nära samarbeten med framförallt svenska kommuner och andra kunder.

 

Återvinning av metaller

Inom IQR koncernen tillverkar Elme Magnets maskiner som möjliggör återvinningen av metaller såsom järn, koppar, zink och aluminium. Produkter från ELME som används av IQR i återvinningsprocesser är bland annat så kallade överbandsmagneter, elektromagneter och virvelströmsseparatorer. Mer om ELME´s produkter kan du läsa om på elmemagnets.com

Separera metall från avfall

Som exempel kan nämnas att IQR hjälper Renova i Göteborg att återvinna metallen i de brunstensbatterier som de sorterar ut. Batterierna krossas och materialet som metallavskilts återförs till Renova för energiåtervinning.

Ett annat exempel där IQR’s hammarkvarn (FlexHammerTM) används tillsammans med ELME´s magneter och virvelströmseparatorer är återvinningen av plastmaterial från fönster, dörrar och andra material. Dessa karmar består till stor del av metaller och i syfte att separera plasten ifrån metallen krossas delarna för att sedan kunna hanteras av IQR´s maskiner på ett effektivt sätt.

Siktning av avfall

I många fall är det också möjligt att ifrån ett blandat avfallsmaterial sikta ut material som går att återvinna. Det kan röra sig om att sikta ut användbar sand eller att fraktionsanpassa grus, trä eller att förädla jordmassor.

Återvinning av träavfall

När det kommer till återvinning så handlar det ofta om boardtillverkning, det vill säga företag som tillverkar fanér, OSB eller andra typer av återvunnet trämaterial.

[object Object]