Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information

0520-48 58 80

info@iqr.se

Energiåtervinning

Enerigiåtervinning handlar om att återvinna avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas och kan då istället omvandlas till energi.

IQR har under lång tid arbetat med energiåtervinningen och främst med olika trämaterial som uttjänt impregnerat- och tryckimpregnerat trämaterial, slipers och telefonstolpar. Som mest har IQR hanterat omkring 250.000 ton träavfall per år för energiåtervinning. Utöver trämaterial så hanterar våra krossanläggningar alla typer av avfall som kan krossas och bränsleberedas.

Krossar och maskiner för energiåtervinning

Trämaterialet som våra krossar hanterar innehåller ofta stora mängder skrot (beslag, dörrhandtag, heybackplattor och annat) som riskerar att skada maskinerna som bereder avfallsträ ner till den fraktion som pannorna kan hantera.

Det är utifrån detta material som IQR utvecklat vår hammarkvarn, FlexHammer™, som är mycket kraftfull och tålig. Okrossbart material hanteras av krossens rejektsystem.

Flexhammer

IQR System´s hammarkvarnar är konstruerade för behandling av avfallsmaterial. De har ett inbyggt säkerhetssystem med rejektlucka som tillåter okrossbara föremål att lämna maskinen utan att skada den.
Maskiner för matning, transport, siktning och metallavskiljning liksom el och styrautomatik ingår i vårt program.

Olika materialfraktioner

Kraftvärmeverken använder olika pannor som behöver olika avfallsbränslefraktioner. Fluid-pannor behöver generellt ett material i storleksordningen 0-100mm medans rosterpannor kan nöja sig med material som är långt grövre än så. IQRs krossar hanterar material till både fluid- och rosterpannor.

I Sverige har vi ett väl utbyggt fjärrvärmenät vilket gör att vi kan utnyttja en mycket hög andel, ca 80%, av den energi som är bundet i avfallsmaterialet. Energiåtervinningen handlar således om att tillvarata den energi som annars hade gått förlorad när ett avfall inte längre kan eller bör materialåtervinnas.

IQR har krossarna och maskinerna för hantering av avfall till energi

Diagrammen nedan visar utfallet från 120 mm rostöppningar för hushållsavfall resp. rivningsvirke.

Hushåll och industriavfall processat för det vanligaste avfallspannorna i världen (CFB-pannor, cirkulerande fluid bädd). 120 mm roster.

Hushåll Industriavfall
Chart of Recycled Wood