FlexHammer™ hammarkvarn

IQR’s unika hammarkvarn FlexHammer™ är konstruerad att krossa de tuffaste materialen och släpper inte igenom okrossbart material. Våra kunder krossar vanligtvis avfallsmaterial  som hushålls- & industriavfall, träavfall, rivningsvirke och grot. Flexhammer™ hammarkvarn används i både krossanläggningar och i våra mobila krossverk.

Ladda ner katalogen

Viktiga delar av hammarkvarnen

Knivbryggan, rosten, de rörligt upphängda slagorna samt rejektluckan är viktiga för att sönderdela restprodukter.

Rejektluckan gör det möjligt att släppa ut okrossbart material, så att skador i maskinen undvikes. De s.k. knivarna i knivbryggan fångar upp okrossbara föremål, så att de ej kan passera ner i maskinen. Knivarna är okänsliga mot föroreningar. Slagorna utövar ett tryck på föremålet och därigenom även på rejektluckan som öppnar så att det okrossbara faller ut.

Knivarna fungerar dessutom som krossningssteg, speciellt värdefullt vid elastiska material. Dessa bromsas upp på knivarna så att slagorna som passerar mellan knivarna kan slita isär materialet.

Hantering av okrossbart material

Vanligaste materialen IQRs hammarkvarn hanterar

 • Återvinningsträ/Returträ/RT – krossas vanligen till omkring 0 – 100 mm men även 0 – 30 mm (40). Kunden väljer
 • Industriavfall (vanligen papper, trä, plast och allt däremellan såsom material som borde återvunnits)
 • Hushållsavfall (det avfall som av olika anledningar inte rötats eller inte bedömts miljömässigt försvarbart att röta)
 • PVC plast (vanligen med stora mängder järn och aluminium) i fönster, dörrar, ramar av olika slag. Inte så vanligt i Sverige. Högt metallinnehåll.
 • Återkrossning av kontaminerat metalskrot från träkrossning genom vals-kross (hookshredder eller liknande) i syfte att få en ren metalfraktion med högre värde.
 • Järnvägsslipers med stålplattor på, i stora kvantiteter
 • Batteri-pulvrisering (alkali/brunsten) – i syfte att utvinna metallerna innan destruktion av salmiak och övriga restprodukter (krossen blir då del av hel anläggning med filter etc.)
Blandat avfall
Träavfall

Sönderdelning av avfall och biomassa

IQRs Hammarkvarnen har flera krossningssteg i samma maskin.

 1. Sönderdelningen påbörjas omedelbart när material matas in i maskinen. Slagorna utsätter materialet för en intensiv behandling och material krossas även mot material.
 2. Vid knivbryggan börjar materialet inta sin slutliga form och storlek. Knivarna har stor betydelse för effektiv behandling av elastiska material som plastfolie, textil, färska grenar, bark i form av ”livremmar” etc. Knivarna bromsar upp materialet medan slagorna sliter itu det. Knivarna är inte känsliga för föroreningar som sten eller metall. De utgör även en del av systemet för avskiljning av okrossbart material, en säkerhetsanordning.
 3. Garanterad slutfraktion. I de flesta fallen användes slutprodukten som bränsle i pannor i värmeverk och processindustri.
  Bränslets kvalitet – renhet, partikelstorlek etc. – har betydelse för transport, lagring, dosering m.m. och framförallt vid eldningen.
IQR Hammarkvarn FlexHammer 1800

Horisontell och vertikal matning

Horisontell matning med lamellmatare är den vanligaste och mest flexibla tillämpningen. Horisontell matning är nödvändig vid långstyckigt och vid skrymmande material.

Hushållsavfall och bark är exempel på material som kan matas vertikalt. Jämn materialtillförsel till anläggningen med motsvarande jämn matning in i kvarnen har betydelse för hög kapacitet och jämn kvalitet på slutprodukten.

IQR Avfallsanläggning

Varför välja en FlexHammer™ hammarkvarn?

Kvarnar med fasta slagor

De flesta maskiner (kvarnar) med fasta slagor slår nedåt mot ett motstål. Detta motstål utsätts för kraftigt slitage från det inmatade materialet och måste underhållas mycket ofta. Materialet som krossas i maskinen går direkt ner emot rostret. Okrossbara material orsakar stor kraft på motstålet och fortsätter sedan ned emot rostret där motsvarande kraft överförs. Rostret har ofta ett arrangemang för att friläggas men eftersom rostret är väldigt tungt går denna process mycket långsamt. Under den tid det tar för brytpinnen att knäckas och rostret att falla så kommer det okrossbara föremålet att transporteras till toppen av krosshuset där det inte finns någon utrymningsväg. Detta kan få som konsekvens att maskinen skadas allvarligt i sin svagaste punkt. Principen med rotationsriktning emot ett solitt och stabilt motstål kan också resultera i motkrafter så starka att de förstör eller lyfter rotorns lagerhus.

FlexHammer™ hammarkvarn

Det som är utmärkande för FlexHammer™ är att kvarnen har motsatt rotationsriktning och den arbetar utan motstål. Krossning sker i flera steg; vid inmatningsöppningen, material mot material, mot krosstaket, mot rejektluckan, över och emellan ”knivarna” och slutligen genom rostret.

Okrossbara föremål stoppas på ovansidan av knivbryggan och slagorna flexar bakåt och gömmer sig mellan rotordiskarna. Samtidigt trycks föremålet emot rejektluckan som öppnar och släpper ut föremålet. Detta är en kombination av händelser som fungerar väl och uppfyller önskan om att undvika kraftigt motstånd som kan orsaka skador.

”Knivarna” är särskilt viktiga för slutprodukten. De är arrangerade korsvis i förhållande till rosterstavarna och reducerar därför produktionen av oönskade långa bitar i slutprodukten. Även elastiska material processas effektivt tack vara ”knivarna”.

Enkel design med mycket inbyggd flexibilitet.

Det är enkelt att byta roster när det finns behov av en annan slutfraktion. Kontamination i form av okrossbara föremål (ofta förekommande i avfall) skadar inte maskinen. Kapacitet och pålitlighet är mycket hög. Erfarenhetsmässig design sedan 1969.