Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.

0520-48 58 80

info@iqr.se

FlexHammer™ hammarkvarn

IQR’s unika hammarkvarn FlexHammer™ är konstruerad att krossa de tuffaste materialen och skadas inte av okrossbart material. Våra kunder krossar vanligtvis avfallsmaterial som hushålls- & industriavfall, träavfall, rivningsvirke och grot. Flexhammer™ hammarkvarn används i både krossanläggningar och i våra mobila krossverk.

Vanliga material som IQRs hammarkvarn hanterar

 • Återvinningsträ/Returträ/RT – krossas vanligen till omkring 0 – 100 mm men även 0 – 30 mm (40). Kunden väljer
 • Industriavfall (vanligen papper, trä, plast och allt däremellan såsom material som borde återvunnits)
 • Hushållsavfall (det avfall som av olika anledningar inte rötats eller inte bedömts miljömässigt försvarbart att röta)
 • PVC plast (vanligen med stora mängder järn och aluminium) i fönster, dörrar, ramar av olika slag. Inte så vanligt i Sverige. Högt metallinnehåll.
 • Återkrossning av kontaminerat metalskrot från träkrossning genom vals-kross (hookshredder eller liknande) i syfte att få en ren metalfraktion med högre värde.
 • Järnvägsslipers med stålplattor på, i stora kvantiteter
 • Batteri-pulvrisering (alkali/brunsten) – i syfte att utvinna metallerna innan destruktion av salmiak och övriga restprodukter (krossen blir då del av hel anläggning med filter etc.)

Sönderdelning av avfall och biomassa

IQRs Hammarkvarn har flera krossningssteg i samma maskin.

 1. Sönderdelningen påbörjas omedelbart när material matas in i maskinen. Slagorna utsätter materialet för en intensiv behandling och material krossas även mot material.
 2. Vid knivbryggan börjar materialet inta sin slutliga form och storlek. Knivarna har stor betydelse för effektiv behandling av elastiska material som plastfolie, textil, färska grenar, bark i form av ”livremmar” etc. Knivarna bromsar upp materialet medan slagorna sliter itu det. Knivarna är inte känsliga för föroreningar som sten eller metall. De utgör även en del av systemet för avskiljning av okrossbart material, en säkerhetsanordning.
 3. Garanterad slutfraktion. I de flesta fallen användes slutprodukten som bränsle i pannor i värmeverk och processindustri.
  Bränslets kvalitet – renhet, partikelstorlek etc. – har betydelse för transport, lagring, dosering m.m. och framförallt vid eldningen.

Viktiga delar av hammarkvarnen

Knivbryggan, rosten, de rörligt upphängda slagorna samt rejektluckan är viktiga för att sönderdela restprodukter.

Rejektluckan gör det möjligt att släppa ut okrossbart material, så att skador i maskinen undvikes. De s.k. knivarna i knivbryggan fångar upp okrossbara föremål, så att de ej kan passera ner i maskinen. Knivarna är okänsliga mot föroreningar. Slagorna utövar ett tryck på föremålet och därigenom även på rejektluckan som öppnar så att det okrossbara faller ut.

Knivarna fungerar dessutom som krossningssteg, speciellt värdefullt vid elastiska material. Dessa bromsas upp på knivarna så att slagorna som passerar mellan knivarna kan slita isär materialet.

Horisontell och vertikal matning

Horisontell matning med lamellmatare är den vanligaste och mest flexibla tillämpningen. Horisontell matning är nödvändig vid långstyckigt och vid skrymmande material.

Hushållsavfall och bark är exempel på material som kan matas vertikalt. Jämn materialtillförsel till anläggningen med motsvarande jämn matning in i kvarnen har betydelse för hög kapacitet och jämn kvalitet på slutprodukten

IQR Avfallsanläggning